Geçici Vergi Nedir? Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 3 Temmuz 2024

Geçici vergi, işletmelerin ve serbest meslek erbaplarının belirli dönemler boyunca elde ettikleri kazançlar üzerinden hesaplanan ve ödenen ara dönem vergisidir. Bu vergi türü, yıllık vergi borcunun tamamının yıl sonunda ödenmesi yerine, yıl içinde daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölünerek ödenmesini sağlar.  

Bu metinde, geçici verginin ne olduğundan başlayarak, geçici vergi beyannamesi ve gerekli belgeler, vergi dönemleri ve oranları, geçici vergi mükellefleri ve bu verginin nasıl hesaplandığı gibi önemli konulara değiniyoruz. Ayrıca hangi kazançların geçici verginin kapsamına girdiği ve kimlerin geçici vergi ödemekle yükümlü olmadığını da detaylı olarak ele alacağız. Bu kapsamlı bilgilendirme, işletmelerin ve vergi mükelleflerinin geçici vergi konusundaki yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi, işletmelerin belirli dönemlerde ödemek zorunda oldukları, yıllık vergi yükümlülüklerine karşılık gelen ara ödemelerdir. Bu uygulama, devletin yıl içerisinde düzenli bir vergi geliri elde etmesini sağlarken, mükelleflerin de vergi yüklerini daha yönetilebilir hale getirmelerine olanak tanır. Geçici vergi, genellikle üçer aylık dönemler halinde hesaplanır ve ödenir. Yıl sonunda, geçici vergi ödemeleri, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergi borcundan mahsup edilir.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici vergi beyannamesi, mükelleflerin belirli dönemlerde elde ettikleri gelir üzerinden hesapladıkları geçici vergiyi beyan ettikleri resmi bir belgedir. Bu beyanname, vergi dairesine sunularak, ödenecek geçici verginin miktarının bildirilmesini sağlar. Geçici vergi beyannamesi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üçer aylık dönemler halinde doldurularak vergi dairesine teslim edilir.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Geçici verginin hesaplanması, yıl sonunda ödenecek olan gelir veya kurumlar vergisinin daha düzenli ve kolay ödenmesini sağlamak amacıyla yapılır. 

Geçici verginin hesaplanma süreci şöyle işler:

Dönemsel Gelirin Belirlenmesi

Geçici vergi, üçer aylık dönemler halinde hesaplanır. Her dönem sonunda işletmenin elde ettiği gelir ve giderler belirlenir. Gelirler, işletmenin satışları, hizmet gelirleri ve diğer gelir kaynaklarından elde edilen brüt tutarları içerir.

Dönemsel Giderlerin Düşülmesi

Dönemsel gelirlerden, ilgili döneme ait giderler ve maliyetler düşülür. 

Bu giderler şunları içerir:

 • Satışların Maliyeti: Üretim veya satılan mal ve hizmetlerin maliyeti.
 • İşletme Giderleri: Kira, personel maaşları, elektrik, su gibi işletme ile ilgili giderler.
 • Amortismanlar: Sabit kıymetlerin amortisman giderleri.
 • Diğer Giderler: Faiz giderleri, pazarlama ve reklam giderleri, bakım ve onarım giderleri gibi işletmenin faaliyetleri ile ilgili diğer giderler.

Net Gelirin Hesaplanması

Dönemsel gelirlerden, dönemsel giderler düşüldüğünde, o döneme ait net gelir bulunur. Bu net gelir, geçici verginin hesaplanmasında kullanılacak olan temel kazanç tutarıdır.

Vergiye Tabi Kazancın Belirlenmesi

Net gelirin bulunmasının ardından, yasal olarak kabul edilen indirimler ve istisnalar uygulanarak vergiye tabi kazanç belirlenir. Bu indirimler, örneğin Ar-Ge indirimleri veya belirli yatırım teşvikleri gibi vergi kanunlarında belirtilen özel indirimler olabilir.

gecici-vergi-nedir

Geçici Vergi Oranının Uygulanması

Vergiye tabi kazanç belirlendikten sonra, bu tutar üzerinden geçici vergi oranı uygulanır. Türkiye'de geçici vergi oranı, gelir vergisi mükellefleri için gelir vergisi tarifesine, kurumlar vergisi mükellefleri için ise kurumlar vergisi oranına paralel olarak belirlenir. 

2024 yılı itibariyle geçerli oranlar şu şekildedir:

 • Gelir Vergisi Mükellefleri İçin: %15 oranında uygulanır.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin: %25 oranında uygulanır.

Hesaplanan Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi

Hesaplanan geçici vergi tutarı, ilgili dönemi takip eden ayın 14'üne kadar beyan edilir ve aynı ayın 17'sine kadar ödenir. Geçici vergi ödemeleri, yıl sonunda yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Örneğin, bir işletmenin Ocak-Mart döneminde 100.000 TL brüt gelir elde ettiğini ve bu döneme ait giderlerinin 60.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda:

 • Brüt Gelir: 100.000 TL
 • Dönem Giderleri: 60.000 TL
 • Net Gelir: 40.000 TL (100.000 - 60.000)

Bu net gelir üzerinden, kurumlar vergisi mükellefi olduğu varsayılarak %25 geçici vergi oranı uygulanır:

 • Geçici Vergi: 40.000 TL x %25 = 10.000 TL

Bu tutar, ilgili dönemi takip eden ayın 17'sine kadar ödenmelidir. Geçici vergi hesaplaması, düzenli ve doğru muhasebe kayıtları ile yapılmalıdır. Mükelleflerin, dönemsel gelir ve giderlerini tam ve eksiksiz bir şekilde kaydetmeleri, doğru bir geçici vergi hesaplaması için kritik öneme sahiptir.

Geçici Vergi Dönemleri Nelerdir?

Geçici vergi dönemleri, takvim yılının üçer aylık dilimlerinden oluşur. Bu dönemler şu şekildedir:

 • Birinci dönem: Ocak - Şubat - Mart
 • İkinci dönem: Nisan - Mayıs - Haziran
 • Üçüncü dönem: Temmuz - Ağustos - Eylül
 • Dördüncü dönem: Ekim - Kasım - Aralık

Her dönem için ayrı ayrı geçici vergi hesaplanır ve beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyannamelerin verilme süreleri, ilgili dönemi takip eden ayın 14'üne kadar olup, ödeme süresi ise aynı ayın 17'sidir.

Geçici Vergi Beyannamesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Geçici vergi beyannamesini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurabilmek için bazı belgelerin ve bilgilerin hazırlanması gerekmektedir. 

Geçici vergi beyannamesi için gerekli olan belgeler şöyledir:

Mali Tablolar

Geçici vergi beyannamesi hazırlanırken temel mali tablolara ihtiyaç duyulur:

 • Gelir Tablosu: İşletmenin belirli bir dönem içerisindeki gelirlerini, giderlerini ve net karını gösterir.
 • Bilanço: İşletmenin belirli bir tarih itibarıyla varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını gösterir.

Gelir ve Gider Belgeleri

İlgili dönem içerisinde elde edilen gelirler ve yapılan giderler belgelenmelidir:

 • Satış Faturaları: Dönem içinde yapılan satışları ve elde edilen gelirleri gösteren faturalar.
 • Gider Faturaları: Dönem içinde yapılan harcamaları ve giderleri gösteren faturalar.

Muhasebe Kayıtları

Düzenli ve doğru tutulmuş muhasebe kayıtları, geçici vergi hesaplamasının temelini oluşturur:

 • Defter ve Kayıtlar: Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri gibi muhasebe defterleri.
 • Banka Ekstreleri: İşletmenin banka hesap hareketlerini gösteren belgeler.

Önceki Dönem Beyannameleri

Önceki dönemlere ait geçici vergi beyannameleri ve ödemeleri, cari dönemde yapılacak hesaplamalar için referans olabilir:

 • Önceki Dönem Geçici Vergi Beyannameleri: Geçmiş dönemlerde beyan edilen geçici vergi tutarları.
 • Ödenmiş Vergi Makbuzları: Daha önce ödenmiş olan geçici vergi tutarlarını gösteren belgeler.

Amortisman Tabloları

İşletmenin sahip olduğu sabit kıymetler için hesaplanan amortisman giderleri, vergi matrahını etkiler:

 • Amortisman Listesi: Sabit kıymetlerin amortisman hesaplamalarını gösteren belgeler.

Diğer Belgeler

İşletmenin faaliyetleriyle ilgili diğer belgeler de geçici vergi beyannamesinin doldurulmasında gerekli olabilir:

 • Kira Kontratı: Kiralanan işyerleri için kira giderlerini gösteren belgeler.
 • Sigorta Poliçeleri: İşletmenin sigorta giderlerini gösteren belgeler.
 • Çeşitli Sözleşmeler: Hizmet alımına veya işbirliğine dair sözleşmeler.

Kimler Geçici Vergi Mükellefidir?

Geçici vergi mükellefleri, gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu kapsamda ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden gerçek kişiler, yani serbest meslek erbapları ve ticari işletme sahipleri, geçici vergi mükellefi olarak kabul edilirler. Ayrıca anonim şirketler, limited şirketler ve diğer kurumlar vergisi mükellefi olan tüzel kişilikler de geçici vergi beyannamesi vermekle yükümlüdürler. 

Buna ek olarak, adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve komandit şirketler gibi ortaklıklar da geçici vergi mükellefi olarak sayılır. Kısacası ticari faaliyetlerde bulunan, gelir elde eden ve bu geliri beyan etmekle yükümlü olan tüm gerçek ve tüzel kişiler geçici vergi mükellefi olarak tanımlanır.

Hangi Kazançlar Geçici Verginin Kapsamına Girer?

Geçici verginin kapsamına giren kazançlar şunlardır:

 • Ticari Kazançlar: İşletmelerin ticari faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar.
 • Zirai Kazançlar: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
 • Serbest Meslek Kazançları: Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerinden elde ettiği gelirler.
 • Kira Gelirleri: Kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler.
 • Menkul Kıymet Gelirleri: Hisse senedi, tahvil gibi yatırım araçlarından elde edilen kazançlar.
 • Diğer Kazanç ve İratlar: Diğer çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirler.
gecici-vergi-nedir

Kimler Geçici Vergi Ödemez?

Geçici vergi ödemekle yükümlü olmayanlar, belirli kriterlere göre muaf tutulmuşlardır. 

İşte kimlerin geçici vergi ödemediğine dair detaylar:

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler

Gelir vergisinde basit usulden yararlanan küçük işletmeler ve esnaflar, geçici vergi ödemezler. Bu mükellefler, gelirlerini ve giderlerini daha basit bir yöntemle beyan ederler.

Ücret Geliri Elde Edenler

Sadece ücret geliri elde eden bireyler (işçiler, memurlar gibi), geçici vergi beyannamesi vermek ve geçici vergi ödemekle yükümlü değillerdir. Bu kişiler, ücret gelirleri üzerinden işverenleri tarafından stopaj yoluyla vergi öderler.

Diğer Gelir Türlerinden Gelir Elde Edenler

Sadece belirli diğer gelir türlerinden kazanç elde edenler de geçici vergi ödemezler. Örneğin sadece menkul kıymet gelirleri (hisse senedi kar payı, tahvil faizi gibi) veya gayrimenkul satış kazancı gibi kazançlar elde edenler, geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğüne tabi değillerdir.

Vergiden Muaf Olan Diğer Kişi ve Kurumlar

Vergi kanunlarına göre geçici vergiden muaf tutulmuş olan diğer özel kişi ve kurumlar da bu vergiyi ödemezler. Örneğin belirli kooperatifler, vakıflar ve dernekler, faaliyetlerinin niteliğine göre geçici vergi muafiyetinden yararlanabilirler.

Geçici Vergi Oranları Nedir?

Geçici vergi oranları, yıllık gelir vergisi oranlarına paralel olarak belirlenir.Geçici vergi oranları, yıllık gelir veya kurumlar vergisi oranlarıyla aynıdır. 

 • Gelir Vergisi Mükellefleri İçin: Yıllık gelir vergisi tarifesi esas alınır. Bu oran 2024 yılı itibariyle %15’dir.
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin: Kurumlar vergisi oranı üzerinden hesaplama yapılır. Bu oran 2024 yılı itibariyle %25’dir.

Geçici Vergiye Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilir?

Geçici vergiye esas kazancın tespiti, işletmenin belirli bir geçici vergi dönemi boyunca elde ettiği gelirlerden giderlerin düşülmesiyle yapılır. İlk olarak, işletmenin üçer aylık dönemlerde elde ettiği toplam brüt gelir belirlenir. Bu gelirler, ürün veya hizmet satışlarından ve diğer işletme faaliyetlerinden elde edilen gelirleri kapsar. 

Daha sonra, brüt gelirden, satışların maliyeti, kira, personel maaşları, elektrik, su gibi işletme giderleri, amortisman giderleri ve diğer faaliyet giderleri gibi dönemsel giderler düşülür. Bu işlem sonucunda net gelir bulunur. Net gelirin hesaplanmasının ardından, yasal olarak kabul edilen indirimler ve istisnalar uygulanarak vergiye tabi kazanç belirlenir. 

Örneğin, Ar-Ge harcamaları veya belirli yatırım teşvikleri gibi yasal indirimler dikkate alınır. Son olarak, bu vergiye tabi kazanç üzerinden geçici vergi oranı uygulanarak ödenecek vergi tutarı hesaplanır. Geçici vergi oranı, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi oranlarına paralel olarak belirlenir.

Etiketler: Vergi Borcu

Yazar: TeklifimGelsin